Výzva 043

Výzva 043 – Stručné Informace k výzvě „podnikové vzdělávání zaměstnanců“

Výzva 043 byla již několikrát posunuta, nakonec byla vyhlášena dne 15. 6. 2016 a konečně jsou známy konkrétní informace, celé znění výzvy 043 najdete zde.

Ve stručnosti uvádíme souhrn nejdůležitějších informací:

Má se jednat, na rozdíl např. od projektu POVEZ-II, o komplexní projekty zaměřené na další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence v rozsahu max. 10 000 000 Kč a délce max. 24 měsíců.

Např. příprava zaměstnanců firmy na radikální změny v souvislostí implementací PRŮMYSL 4.0 (zjednodušeně „Digitalizace“ průmyslu). Především vzdělávání poskytované v oblasti IT obecné, IT specializované, softs skills, jazyků a odborných/technických dovedností – tím je myšleno, že by v rámci projektů měl být podporován také vznik systému vzdělávání, vyškolení vlastních lektorů, potřebné školení/zvyšování kvalifikace vlastních zaměstnanců atd.

Oprávnění žadatelé:

 • Obchodní korporace,
 • Obchodní společnosti,
 • Družstva,
 • Státní podniky,
 • OSVČ,
 • Právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem.

Velikost podniku není z hlediska oprávněného žadatele omezena.

Míra spolufinancování je 15%.

Ve výzvě 043 je již aplikovaná nová metodika tzv. „jednotkových nákladů“ (OSOBOHODIN), které nastavil řídící orgán následujícím způsobem:

 • Poskytovatel (MPSV) stanovil jednotkovou cenu pro skupinu aktivit – jednotku, která bude v rámci realizace projektu nepřekročitelná. Vytvořené jednotky jsou koncipovány tak, že by se většina kurzů, které na trhu existují, měla vejít do definice některé z jednotek. Není to tedy tak, že by byla stanovena zvlášť cena pro každý existující kurz (to by reálně bylo téměř nemožné), ale každá jednotka s předem stanovenou částkou v sobě zahrnuje více kurzů, přičemž neexistuje úplný taxativní výčet kurzů, které do jednotky spadají, ale příslušnost každého kurzu k jednotce bude dána její definicí a otevřeným seznamem konkrétních kurzů. Jinými slovy, žadatelé budou moci realizovat různé odborné kurzy podle svých vlastních potřeb, za které však dostanou proplacenou níže uvedenou jednotkovou cenu.
  Ve výzvě 043 se počítá s následujícími 7 jednotkami (60 min.):

   

  • IT obecné á 324,- Kč
  • IT specializované á 609,- Kč
  • Měkké a manažerské dovednosti á 593,- Kč
  • Jazykové vzdělávání á 173,- Kč (45min.)
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy á 436,- Kč
  • Technické a jiné odborné vzdělávání á 252,- Kč
  • Interní lektor á 144,- Kč
 • Skutečná cena plnění není relevantní. Rozpočet se automaticky vyplní (vygeneruje) dle naplánovaných počtů vzdělávacích aktivit.
 • Finanční prostředky budou propláceny na základě vykázaného počtu skutečně absolvovaných OSOBOHODIN v ukončených kurzech. Výše podpory není vázána na objem prostředků, které realizátoři projektu při dosahování jednotek skutečně vynaložili dle účetních záznamů.
 • Způsobilé k proplacení jsou pouze OSOBOHODINY účastníků, kteří získali osvědčení, tj. zakončí kurz úspěšně a zároveň absolvují nejméně 70 % délky vzdělávacího kurzu.

Pozor povinnost realizace výběrových řízení dle pravidel OPZ od částky 400 tis. Kč bez DPH (pokud se jedná o související plnění).

Pro založení žádosti je nutná registrace v systému ISKP14+ (http://mseu.mssf.cz/), dále žadatel musí disponovat datovou schránkou a osoba oprávněná jednat jménem žadatele musí mít platný kvalifikovaný elektronický podpis (žádost včetně příloh se podává elektronicky prostřednictvím systému ISKP14+)

Žadatel v Popisu projektu musí podrobně uvést:

 • Jaký problém projekt řeší?
 • Jaké jsou příčiny problému?
 • Co je cílem projektu?
 • Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány?
 • Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Vzhledem k našim zkušenostem doporučujeme jako přílohu k žádosti doplnit soupis konkrétních kurzů ve vazbě na cílovou skupinu (zaměstnanci na konkrétních pracovních pozicích), tj. mít k dispozici údaje cca v následující struktuře (matici):

 • Kurz – název – obsah/zaměření – délka trvání kurzu v hodinách – cena kurzu (pokud je cena kurzu nabízena za nějakou jednotku – např. den, osoba, hodina, tak uvést i jednotku).
 • Účastník kurzu (zaměstnanec na konkrétní pracovní pozici).

Současně je vhodné, aby vybrané kurzy/školení pro vybrané skupiny zaměstnanců reflektovaly/zohledňovaly podnikové strategie či příležitosti (např.: školení NJ pro manažery – expanze do SRN/otevření nové pobočky tamtéž; zavádění nových výrobních postupů, výrobků či služeb – potřebné doplnění technických/odborných znalostí/ dovedností apod. atd.).

Pro žadatele jsme připravili širokou paletu nabídky vhodných kurzů, které splňují finanční limity OSOBOHODIN:

 • Certifikovaný kurz Digitální marketing tento web
 • Firemní webové stránky pomocí WordPress
 • Firemní propagace na internetu
 • Řízení firemních stránek na sociálních sítích
 • Efektivní digitální kancelář
 • Řízení firemních dokumentů v cloudu
 • IT security pro podnikové řízení
 • MS Excel pro manažery
 • MS Excel – kontingenční tabulky pro manažery
 • MS Excel – středně pokročilí/pokročilí
 • MS Word – práce s vícestránkovými dokumenty
 • MS Word – pro obchodníky a manažery
 • MS PowerPoint pro manažery a obchodníky
 • Reporting v PowerPointu
 • Projektový záměr – příprava a tvorba projektu
 • Řízení rizik projektu
 • Finanční řízení projektu
 • Vnitrofiremní komunikace
 • Syndrom vyhoření
 • Školení pro manažery, mistry, vedoucí, …
 • a mnoho dalších najdete na našich firemní stránkách
Nezařazené

Archivy

Digitální marketing pomocí WordPressu
Nové webové stránky – prvních 7 SEO kroků po spuštění

Další podobné články